INVITAS IS ER VOOR WERKGEVERS, WERKNEMERS, PARTICULIEREN EN ZELFSTANDIG ONDERNEMERS

Diverse documenten

 

Op deze pagina vindt u verschillende documenten die u inzicht geven in onze dienstverlening. Dit zijn de Vergelijkingskaarten, de Dienstenwijzer en de Algemene Voorwaarden.

Ook vindt u hier een aantal documenten met meer informatie over diverse onderwerpen. Staat het onderwerp van uw interesse hier niet bij?  Vraag het ons dan.   

EEN OVERZICHT VAN DE BESCHIKBARE DOCUMENTEN

DIENSTENWIJZER

In deze Dienstenwijzer vindt u informatie over Invitas, onze dienstverlening en op welke gebieden wij u kunnen en mogen adviseren. Ook vindt u hier de gegevens met betrekking tot onze AFM- registratie en de contactgegevens van het KiFiD.

Klik hier en u gaat naar de Dienstenwijzer.

VERGELIJKINGSKAART PENSIOENVRAAG WERKGEVER

De “Vergelijkingskaart Pensioenvraag Werkgever” vervangt het Dienstverleningsdocument Pensioen en is gericht op het tot stand komen van een pensioenregeling in de sfeer Werkgever – Werknemer.  Het mag duidelijk zijn dat de werkzaamheden voor een grotere onderneming met meer personeelsleden meer tijd vergen dan voor een kleinere onderneming. Er zijn echter ook een aantal werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden die niet afhankelijk zijn van de bedrijfsgrootte. Het is daarom erg moeilijk om vooraf een juiste prijsindicatie af te geven in een algemeen door de wetgever opgemaakt format. De werkzaamheden voor een onderneming met 2, 20 of 200 medewerkers wijken namelijk aanzienlijk af. De kosten zijn afhankelijk van de benodigde en bestede tijd en het uurtarief. De wetgever verlangt echter dat de informatieverstrekking op een uniforme wijze gebeurt via dit vaste format.

Ook stelt de wetgever bepaalde eisen aan het advies. Een onafhankelijk advies is volgens de wetgever een advies wanneer minimaal 10 aanbieders per pensioenproduct moeten worden vergeleken. In veel voorkomende gevallen zijn er echter geen 10 aanbieders in Nederland te vinden die het te vergelijken pensioenproduct aanbieden. Volgens wettelijke regels wordt het advies dan gekwalificeerd als “niet-onafhankelijk”.  Wanneer wij alleen al bezien hoeveel pensioenverzekeraars er in Nederland aanwezig zijn waar werkgevers een pensioenregeling kunnen onderbrengen dan kunnen wij niet voldoen aan het criterium om 10 aanbieders te vergelijken. Volgens de wetgever is ons advies dan “niet-onafhankelijk”.  Wanneer u denkt dat wij iets voor u kunnen betekenen dan nodig ik u van harte uit om met mij contact op te nemen. Ik vertel u dan graag over de werkwijze en kan, wanneer ik uw specifieke vraag ken, u dan ook informeren over de kosten.

Een werknemer kan echter ook een specifieke pensioenvraag hebben. Dan is echter dit dienstverleningsdocument minder geschikt.

Klik hier en u gaat naar de Vergelijkingskaart Pensioenvraag Werkgever.

VERGELIJKINGSKAART RISICO’S AFDEKKEN

De “Vergelijkingskaart Risico’s Afdekken” vervangt het Dienstverleningsdocument Risico’s Afdekken en is vooral gericht op het particuliere advies met betrekking tot bijv. een overlijdensrisicoverzekering.  Het is in uw belang om zorgvuldig de gewenste of noodzakelijke hoogte van een overlijdenskapitaal te bepalen. Een te hoog kapitaal leidt tot een te hoge premie, een te laag kapitaal leidt tot mogelijk een financieel tekort ingeval een overlijden plaatsvindt. Een goede analyse is belangrijk alvorens een risicoverzekering af te sluiten.

In geval er sprake is van een compagnonsverzekering sluit de Vergelijkingskaart Risico’s Afdekken minder goed aan op de vraag. Het bepalen van een passende hoogte van de verzekerde kapitalen is aanzienlijk complexer omdat de waarde van de onderneming bepaald moet worden. Ook zal vaak met met accountant – belastingconsulent – boekhouder afstemming moeten plaatsvinden. Per situatie is ook hier sprake van maatwerk.

De wetgever wil met een uniform format ervoor zorgdragen dat u, als klant, inzicht krijgt in de kosten van het advies. Ook bepaalt de wetgever randvoorwaarden wanneer een advies wel of niet onafhankelijk is.

Ook voor bijvoorbeeld risicodekkingen verlangt de wetgever dat er een minimaal aantal aanbieders wordt vergeleken. In het geval er onder andere voldoende aanbieders worden vergeleken wordt het advies als “onafhankelijk” beoordeeld. Voor risicoverzekeringen geldt het aantal aanbieders van 9. Hieraan kunnen wij voldoen en zullen ook een vergelijking maken van verschillende vormen van risicoverzekeringen.

Klik hier en u gaat naar de Vergelijkingskaart Risico’s Afdekken.

VERGELIJKINGSKAART VERMOGEN OPBOUWEN

De “Vergelijkingskaart Vermogen Opbouwen” vervangt het Dienstverleningsdocument Vermogen Opbouwen en is vooral gericht op het advies met betrekking tot de opbouw of aanwending van lijfrente (-kapitaal), stamrechtkapitaal of pensioenkapitaal. Er kan sprake zijn van opbouw van een kapitaal of van omzetting van een kapitaal naar een uitkering.

Naast het feit dat de wetgever via dit vaste format ervoor wil zorgen dat u, als klant, op uniforme wijze inzicht krijgt in de kosten van het advies, heeft de wetgever ook eisen gesteld aan het advies. Zo beoordeeld de wetgever een advies als onafhankelijk, wanneer er per vermogensopbouwproduct minimaal 20 aanbieders vergeleken moeten worden. In enkele situaties zijn er misschien nog 20 aanbieders te vinden maar bijvoorbeeld voor aanwending van een pensioenkapitaal, een  lijfrenteverzekering, een overbruggingslijfrente of een stamrechtuitkering zijn slechts een zeer beperkt aantal aanbieders in de Nederlandse markt aanwezig die dergelijke producten aanbieden. Daarom kunnen wij u niet in alle gevallen minimaal 20 aanbieders tonen. Dit betekent vervolgens dat wij u moeten melden dat ons advies, volgens de wetgever gestelde vereisten, dus als “niet-onafhankelijk” wordt beoordeeld. Ook in het geval wij u voor de aanwending van een lijfrentekapitaal voor een lijfrente-uitkering bijvoorbeeld 10 of 12 aanbieders tonen.

Wanneer u denkt dat wij iets voor u kunnen betekenen, dan nodig ik u van harte uit om met mij contact op te nemen. Ik vertel u dan graag alles over de werkwijze. Dan kunt u zelf beoordelen of dit u aanspreekt. Wij zijn in ieder geval op geen enkele wijze gebonden of verbonden aan financiële instellingen en wanneer wij productoplossingen aanbieden dan zijn deze naar onze mening te aller tijden in het belang van en passend bij de klant.

Klik hier en u gaat naar de Vergelijkingskaart Vermogen Opbouwen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Klik hier en u gaat naar de Algemene Voorwaarden.

COOKIESVERKLARING

Om u inzicht te geven wat er gebeurt met uw gegevens wanneer u inlogt op deze site, is de Cookiesverklaring opgenomen.

Klik hier en u gaat naar de Cookiesverklaring.

PRIVACYVERKLARING

Wij realiseren ons dat wij, voor ons advies aan u en de hieruit voortkomende eventuele bemiddeling, over zeer veel bedrijfsmatige en/of persoonlijke gegevens beschikken. Al deze gegevens zijn echter noodzakelijk om u goed te kunnen adviseren. Als Gecertificeerd Pensioen Adviseur zijn wij (naast de wettelijk verplichting) genoodzaakt om deze gegevens op te vragen en te verwerken. Het is eigenlijk overbodig te melden dat wij met al uw gegevens zorgvuldig omgaan en deze niet ongewild aan derden beschikbaar zullen stellen.

Klik hier en u gaat naar de Privacyverklaring.

Maatwerk Privacyverklaring

Wanneer u dit op prijs stelt zijn wij bereid om een maatwerk privacyverklaring op te stellen. In de praktijk merken wij dat dit door ondernemers op prijs wordt gesteld wanneer, als voorbeeld, concurrentiegevoelige informatie of ondernemingsplannen worden uitgewisseld. Wij zullen dan een maatwerk privacyverklaring in onderling overleg opstellen.

OVERIGE INFORMATIEVE DOCUMENTEN
Invitas Pensioen Consult & Financiële Planning
Voor werkgevers, werknemers, particulieren en zelfstandig ondernemers.