INVITAS IS ER VOOR WERKGEVERS, WERKNEMERS, PARTICULIEREN EN ZELFSTANDIG ONDERNEMERS

WIJZIGINGEN IN HET PENSIOENSTELSEL

Op dit moment gebeurt er erg veel op het gebied van pensioenen en oudedagsvoorzieningen. Zoals bijvoorbeeld het verschuiven van de AOW-leeftijd naar nu 67 jaar (en wellicht nog verder), het nieuwe pensioenakkoord, de gevolgen voor bijna alle pensioenregelingen in Nederland, de nog steeds terugkerende discussie over kortingen op uitkeringen en het voorstel om de hoogte van de uitkeringen meer af te laten hangen van de rendementen op beleggingen.

Wat betekent dit dan voor u? Krijgt u hier ook mee te maken? En welke gevolgen heeft dit dan voor u?

EEN GREEP UIT DE ACTUALITEITEN

Ombudsman Pensioenen

Op 28 april 2022 staat de ombudsman Pensioenen in een artikel stil bij “de hulp aan deelnemers bij belangrijke beslissingen”.  Héél belangrijk voor iedereen die (eerder) stopt met werken. De vraag is echter of u, met alle goede bedoelingen van pensioenuitvoerders, er zelf dan ook helemaal uitkomt. U heeft vaak inzicht in uw pensioen-mogelijkheden via een individueel pensioenportaal maar dit portaal denkt niet met u mee over al uw persoonlijke wensen en omstandigheden. Ook de samenhang tussen salaris, pensioeninkomen, lijfrente en de maandelijkse lasten is in een portaal bijna nooit te zien en medewerkers van pensioenuitvoerders mogen (en willen) hier ook niet altijd naar vragen. Wij kunnen u hierover wel volledig over informeren en u advies geven. Wilt u het artikel van de ombudsman Pensioenen lezen? Klik hier en u gaat naar het artikel.

DIRECTEUR/EIGENAAR

De mogelijkheden om inkomen voor later op te bouwen, voor u in de positie als directeur/ eigenaar (veelal grootaandeelhouder (DGA)) is fors gewijzigd. U heeft de mogelijkheid gekregen om uw pensioen, opgebouwd in Eigen Beheer, tegen een belastingkorting af te kopen.

Ook kon een pensioenaanspraak in de eigen B.V. worden omgezet naar een zogenaamde oudedagsverplichting. Is dit in uw situatie ook gebeurd? En wat betekent dat dan voor uw inkomen straks? En voor het eventuele inkomen voor uw gezin? Wilt u uw toekomstig inkomen verbeteren? Samen maken wij hiervoor een plan.

DE WERKNEMER

Er is veel te doen rondom pensioen. Heeft u nog wel vertrouwen in uw pensioenopbouw en uw pensioenuitvoerder? Weet u wat u aan pensioen opbouwt en hoe dit gebeurt? Kent u al uw mogelijkheden?

Er is vaak meer mogelijk met uw opgebouwde pensioen dan u denkt. Wilt u meer inzicht? Laat u dan door ons voorlichten over uw pensioen-regeling. Dit kan wellicht via uw werkgever maar u kunt dit ook zelf doen. Samen nemen wij uw pensioenregeling door en vertellen wij waar u op moet letten. Ook berekenen wij uw inkomen voor later. Samen bekijken wij wanneer u financieel onafhankelijk bent van uw werkgever en kunt stoppen met werken. Dit is erg prettig om te weten. Wij zijn ervan overtuigd dat een dergelijk gesprek u inzicht en rust geeft en helpt bij het maken van belangrijke keuzes.

DE WERKGEVER

Het pensioenakkoord

Voor u als werkgever kan het pensioenakkoord vergaande gevolgen hebben. Dit is ook afhankelijk van de vraag of u de verplichting heeft om te moeten aansluiten bij een Bedrijfspensioenfonds of dat u de vrije keuze heeft een pensioenregeling onder te brengen bij bijvoorbeeld een verzekeraar of Premie Pensioen Instelling (PPI). De nieuwe pensioenwet zal uiterlijk op 1 januari 2023 ingaan. Uiterlijk tot 1 januari 2027 is er dan de tijd om de huidige regelingen aan de nieuwe wetgeving aan te passen.

Ondanks dat dit nog ver weg lijkt, is het wel belangrijk om nu al informatie in te winnen over de gevolgen voor u (werkgever) en uw werknemers. Zo komt u niet op het laatste moment voor verrassingen te staan en kunt u uzelf en uw werknemers tijdig (laten) informeren over de gevolgen die het pensioenakkoord voor u beiden kan hebben. Wij helpen u hier graag bij.

AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd zal minder snel gaan stijgen dan nu het geval is. Vanaf 2026 stijgt de AOW-leeftijd mee met de gemiddelde levensverwachting.

Wanneer het pensioenakkoord van kracht is zal, als de gemiddelde levensverwachting met 1 jaar stijgt, de AOW leeftijd met 8 maanden opschuiven. Dit noemt men ook wel de 2/3 koppeling. Bij een stijging van de gemiddelde levensverwachting van 6 maanden, start de AOW-uitkering dus 4 maanden later.

Financiering van de pensioenregelingen
Vanaf de ingang van het pensioenakkoord geldt dat er voor iedere deelnemer in een pensioenregeling een leeftijdsonafhankelijke  premie geldt. Deze verandering heeft vooral erg veel gevolgen voor deelnemers aan pensioenregelingen bij een Bedrijfspensioenfonds. Maar ook voor deelnemers aan een pensioenregeling bij een verzekeraar of Premie Pensioen Instelling kan dit gevolgen hebben.

Vanaf 2027 komt er voor iedere werknemer in principe een pensioenopbouw die gebaseerd is op een vlakke premie voor jong en oud.  Deze premies leiden tot een pensioenvermogen dat op de pensioendatum moet worden omgezet naar een levenslange pensioenuitkering. Er is straks dus geen sprake meer van een gegarandeerde levenslange aanspraak maar van een pensioenuitkering die in meer of mindere mate afhankelijk is van beleggingsresultaten.

Wanneer de vlakke premie leidt tot een lagere premie dan de huidige toezegging zal het verschil, naar verwachting, gecompenseerd moeten worden.

Voor verzekerde regelingen die zijn gebaseerd op een leeftijdsafhankelijke premiestaffel zal, naar verwachting door overgangsrecht, de mogelijkheid ontstaan om deze regelingen voort te zetten.

Dit zal dan alleen gelden voor de deelnemers die per 1 januari 2027 in dienst zijn. Voor werknemers die na 1 januari 2027 in dienst komen zal wel een vlakke premie gelden. Uiteraard  is dit afhankelijk van de definitieve wet bij aanname van het pensioenakkoord.

Nabestaandenpensioen

Het verzekerde nabestaandenpensioen zal op een eenvoudiger en voor iedereen gelijke wijze bepaald moeten/mogen worden. De gedachte is om de hoogte van het nabestaandenpensioen te baseren op 50% van het salaris. Dit wordt dan onafhankelijk van het aantal dienstjaren etc.  Een ingewikkelde berekening met dienstjaren, opbouwpercentage en pensioengrondslagen behoort dan tot het verleden.

Vervroegd uittreden
Werkgevers krijgen tijdelijk de mogelijkheid om aan werknemers, die bijna hun AOW-leeftijd hebben bereikt, een compensatie van de AOW-uitkering aan te bieden wanneer zij eerder stoppen met werken. Concreet mag een werkgever tot € 1.874,- per maand (cijfers 2021) beschikbaar stellen zonder dat dit als een regeling vervroegde uittreding wordt gezien. De werkgever is over deze vergoeding dan geen boete van 52% verschuldigd. Deze regeling wordt in sommige branches zoals bijvoorbeeld de Bouw, Metaal, Onderwijs, en Zorg, ook wel de Zware Beroepenregeling genoemd. Enkele kenmerken van de regeling:

  • de regeling mag maximaal 3 jaar voor de AOW-datum ingaan.
  • de regeling is tijdelijk. De uiterste datum waarop werkgevers en werknemers dit overeen kunnen komen is 31 december 2025.
  • de laatste uitkering is dus uiterlijk 31 december 2028.
  • de regeling geldt vanaf 1 januari 2021.
  • de hoogte van de uitkering is onafhankelijk van inkomen/dienstverband/arbeidsverleden etc.
  • de regeling is toegankelijk voor iedereen.

10% opname ineens
Vanaf 1 januari 2023 is het mogelijk om 10% van de waarde van de pensioenaanspraken ineens uit te laten keren. Het is erg belangrijk de gevolgen van deze keuze goed te overzien. Het lijkt dan erg aantrekkelijk om die camper te kunnen kopen. Maar wat zijn de gevolgen voor uw levenslange inkomen en vooral is de vraag hoeveel belasting moet hierover worden betaald. Laat u vooral goed voorlichten over alle mogelijkheden, dus zowel over een uitkering ineens als ook over andere verdeling(en) van uw pensioenuitkeringen.

Artikel over opname pensioenbedrag ineens

Op 7 december 2021 is een artikel verschenen over de keuze voor opname van een bedrag ineens. In dit artikel worden de resultaten van onderzoeken besproken. De mogelijkheid om te kiezen voor een bedrag ineens wordt voor iedere deelnemer aan een pensioenregeling vanaf 2023 mogelijk. Het is bijzonder te zien dat één op de drie mensen, tot zelfs meer dan de helft (54%) van de ondervraagden, geneigd is te kiezen voor een bedrag ineens wanneer hier een concreet (fors) bedrag aan wordt gekoppeld. De vraag is of men alleen de keuze maakt op basis van het grote bedrag ineens of dat men zich ook alle gevolgen realiseert.  In sommige gevallen is een dergelijke weloverwogen keuze uiterst zinvol en zeker interessant. In andere gevallen lijkt een bedrag ineens een zeer fijne oplossing, maar kan hierdoor soms wel duizenden euro’s teveel aan belasting betaald moeten worden. Ook kan een uitkering ineens vérstrekkende gevolgen hebben voor mogelijke toeslagen die u ontvangt. Denk hierbij aan huurtoeslag en/of zorgtoeslag. Het NIBUD heeft op 21 maart 2021 hierover haar terechte zorgen geuit.  Vaak wordt vanuit emotie een keuze gemaakt en lijkt een groot bedrag ineens erg interessant. Deze ogenschijnlijk interessante optie kan leiden tot de situaties dat u mogelijk teveel belasting betaalt, eventueel uw huur- en zorgtoeslag (gedeeltelijk) kwijt bent en u later minder inkomen heeft. Uw pensioencoach kan dit, samen met u, uitstekend inzichtelijk maken. Hierdoor maakt u de beste keuze.

Klik hier om het betreffende deel van het artikel te lezen (Bron: artikel uit Assurantie Magazine d.d. 7 december 2021). Het NIBUD heeft een onderzoek gedaan en de uitkomsten sluiten geheel aan bij onze visie over de verschillende keuzemogelijkheden én de opties om een bedrag ineens te ontvangen. Klik hier om naar de pagina van het NIBUD te gaan en het standpunt van 21 maart 2021 te lezen.

Goed onderzoek om te bezien of en welke keuzemogelijkheden dan bij u passen is erg belangrijk. Een eenmaal gemaakte keuze is namelijk onomkeerbaar.

Omdat het ons vak is, houden wij deze ontwikkelingen nauwgezet bij. Dit betekent voor u dat, wanneer u ons vragen stelt over de huidige stand van zaken, wij u passend en snel antwoord kunnen geven. Wanneer, bijvoorbeeld door beslissingen in de politiek of redenen bij pensioenuitvoerders, bepaalde zaken nog niet helder zijn, dan kunnen wij u dat ook vertellen. Ook geven wij u dan een tijdspad aan wanneer wél meer duidelijkheid te verwachten is.

U bent gebaat bij inzicht in de actualiteit. Wanneer het echter nog niet mogelijk is duidelijkheid over de actualiteit te geven, dan wilt u dit ook weten. Dat is tenminste duidelijk!

Invitas Pensioen Consult & Financiële Planning
Voor werkgevers, werknemers, particulieren en zelfstandig ondernemers.